Обща информация

 


ЗА РЕГИОНА


 

Изглед

Националният курорт Минерални бани е разположен в северната част на Източните Родопи, на 18 км. от Хасково, в подножието на връх Аида (859 м.)  Местността, в която се намира селището, е обгърната от прекрасна иглолистна и широколистна растителност, чист въздух и естествена природна красота.

Климатът е благоприятен за туризъм през всички сезони на годината.

Регионът е подходящ за еко туризъм, за преходи на близки и по-далечни разстояния, богат е на природни и културни забележителности, както и на традиционна здравословна българска храна от местни земеделски производители и скотовъди.

 

Полезни връзки:

https://mineralnibani.bg/

 

Еко пътеки:

Айкаас

Айкаас – Сърница

Орлови скали

 


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Вие и Вашите лични данни сте важни за нас!

„ЕДИС“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, ул. Македония, 95 има предмет на дейност основно в две направления:  търговска и туристическа. Осъществявайки своята търговска дейност на едро и на дребно, както и дейността по настаняване на туристи в Къщата за гости, ние изпълняваме функциите на работодател,  както и на търговски партньор с нашите контрагенти и търговски партньори. Изпълнявайки тези многообразни функции, ЕДИС ООД в качеството си Обработващ лични данни, признава нуждата от подходяща защита и управление на всяка лична информация, която споделяте с нас. За да Ви помогнем, ние предоставяме тази информация под формата на Информация за защита на лични данни, която обяснява нашите практики и решенията, които можете да вземете относно начина, по който Вашата информация, може да бъде събирана и използвана.

Личните данни, предоставени от Ваша страна и/ или събрани на нашите сайтове се съхраняват и обработват съгласно изискванията Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), (ОВ, L119/1 от 4 май 2016г.).

Ние съблюдаваме поверителността на личните Ви данни!

Ние няма да предоставяме на трети лица Вашите лични данни, освен ако не разполагаме с Вашето писмено съгласие или не сме задължени по закон, няма да използваме или споделяме Вашите лични данни по начини и за цели, които не са свързани с тези, които са описани, когато сте предоставяли личните си данни.

За да защитим личните Ви данни срещу непозволен достъп, неправилно използване, разкриване, или промяна, ние използваме подходящите физически, технически и административни мерки.

Какви данни събираме:

Тази Информация за защита на лични данни се прилага спрямо всички лични данни, събрани от или подадени към нас, в качеството ни на Обработващ и/ или Получател на лични данни на физически лица.

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Не е необходимо да ни предоставяте лични данни, просто за да разгледате нашия сайт и получите необходима за Вас, публична информация.

 

Събираме лични данни, когато:

кандидатствате за работа при нас;

сте наш служител, работещ по трудово правоотношение ;

сте външни лица или предоставяте услуги по граждански договори;

сте потребител, ползващ услугите на Къщата за гости;

изпращате въпроси, коментари или кореспонденция до нас;

сте наш търговски партньор, контрагент

 

Видовете лични данни, които се събират, може да включват:

Вашите имена/ ЕГН /ЛНЧ или дата на раждане;

Вашата длъжност и името на компанията Ви;

Вашият адрес, (включително име на улица, име на град, щат/област, пощенски код);

Вашата електронна поща и всеки друг идентификатор, който позволява на „ЕДИС“ ООД  да се свърже с Вас физически или онлайн;

Вашият телефонен номер;

За служители и за кандидати за работа – информация от документ за самоличност, образование, здравословно състояние и годност за работа, свидетелство за съдимост за допускане до работа, предишен трудов опит и заемани позиции, квалификационни документи;

Всяка друга информация, която ни предоставяте доброволно, когато комуникирате с нас.

 

Какви са целите ни при използване на Вашите лични данни

Ние използваме Вашите лични данни, предоставени от Вас с цел изпълнение на изискванията на: Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, както и на подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане, произтичащи при сключване, изпълнение и прекратяване на трудовото правоотношение; Изпълнение на задълженията за съдействие на органите на МВР и правораздавателните органи в изпълнение на техните правомощия и за установяване, упражняване или защита на правни претенции; Изпълнение на задълженията за съдействие на ДАНС в изпълнение на техните правомощия и за установяване, упражняване или защита на националната сигурност; Изпълнение на задълженията за предоставяне на информация към Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт или друг държавен орган, който има нормативно основание за получаване на съответните данни за финансови, осигурителни, контролни и други законосъобразни цели.

С цел комуникация с Вас, ще използваме Вашите лични данни.

В случай, че възнамеряваме да обработваме личните Ви данни за цели, различни от горепосочените, Вие ще бъдете информирани за новите цели и ще Ви бъде предоставена всяка необходима информация, преди по-нататъшното обработване на личните Ви данни.

 

Вашите права като субекти на лични данни:

 Имате право да изисквате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право на възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните;

 В случай, че обработването на Вашите лични данни е в резултат на подадено от Вас изрично и доброволно съгласие, имате право на оттегляне на съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;

 Имате право на жалба до компетентния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни в Република България;

 С оглед постигане на целите, посочени по-горе, Ви информираме, че Вие предоставяте Вашите лични данни с оглед изпълнение на горепосочените законови изисквания и/ или за изпълнение на договорно изискване, и/ или поради необходимост от сключване на договор.

 

Запазване на сигурността на Вашите лични данни

Физическата сигурност е предназначена да предотврати непозволен достъп до база данни, оборудване и хартиени копия на документи.

Техническите мерки за сигурност, като защитни стени, ограничения на достъпа и криптиране, осигуряват защита от хакване или друг непозволен достъп.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Ние запазваме Вашите лични данни за толкова дълго, колкото е разумно необходимо за изпълнение на целта (целите), за която те са събрани и за да се съобразим с приложимите закони, като съгласието Ви с такава цел (цели) остава валидно и след прекратяване на отношенията ни с Вас, ако е приложимо. Според целта на обработка на личните Ви данни, ще бъдете информирани за всеки конкретен срок на съхранение, при предоставянето на данните от Ваша страна.

 Данните, обработвани в рамките на вътрешни телекомуникационни мрежи (данни за трафик и директории) може да бъдат разкривани на членове на екипа на ЦСП/EACEA/EAC/EMPL и ще бъдат съхранявани по време на цялото действие на договорните ни отношения.

 Относно данните за контакт: Данните за контакт незабавно стават анонимни при заявка от страна на регистрираното лице.1.5 година след последното влизане на потребителя данните ще станат неактивни, т.е вече няма да бъдат видими за широката общественост. 3-ри години след последното влизане на потребителя данните стават анонимни за постоянно и се съхраняват само за статистически цели.

 

Лични данни на деца и непълнолетни

Ние не събираме информация от деца и непълнолетни лица.

Насърчаваме родителите и настойниците да поемат активна роля в онлайн дейностите и интересите на децата си или подопечните им.

 

Връзки към други сайтове

Някои от страниците на нашите уебсайтове може да съдържат връзки към уебсайтове на трети лица. Не можем да гарантираме и нямаме какъвто и да е контрол над практиките за защита на лични данни или над съдържанието на подобни уебсайтове. Съветваме Ви да прочетете внимателно политиката за защита на лични данни на всеки сайт, който посещавате.

 

Как можете да свържете с нас, за да получите достъп, да прегледате или коригирате Вашите лични данни

Ако желаете да се свържете с нас, да получите достъп, да актуализирате или коригирате Вашите лични данни, моля свържете се с нас по всяко време или ни пишете:

на електронна поща – info@edis.bg, info@byalatakashta.com

или

на следния пощенски адрес:

„ЕДИС“ ООД, гр. Хасково, ул. Македония, 95

На вниманието на: Длъжностното лице по защита на данните

 

Вашето право на възражение в случай на конфликт по какъвто и да е въпрос, свързан с личните данни

В случай на конфликт по какъвто и да е въпрос, свързан със защитата на личните данни, можете да се обърнете и/ или да подадете жалба към длъжностното лице на посочения по-горе адрес и функционални електронни пощенски кутии.

В случай че конфликтът не бъде разрешен от длъжностното лице, може да подадете жалба до Компетентния надзорен орган по защита на данните в Република България по всяко време – Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/

 

Съгласие и споразумение

Като ползвате този уебсайт, Вие изразявате Вашето съгласие с общите условия на тази Информация за защита на лични данни. Ако не сте съгласни с тези общи условия, моля не предоставяйте каквито и да е лични данни на този уебсайт.